This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy. Read more

InduCult 2.0

InduCult2.0 spojuje regiony s různou průmyslovou minulostí, přítomností a budoucností, které se nachází mimo hlavní aglomerace ve střední Evropě. Před nedávnem všechny tyto oblasti prošly hlubokou transformací, která nastala v důsledku automatizace, globalizace a otevření trhu. Dlouhodobá ekonomická převaha průmyslové produkce sebou přinesla určité kulturní rysy, čitelné právě v oblastech, kde se nachází partneři zapojení v tomto projektu. Jsou to například určité dovednosti, postoje, tradice, ale také hmotné kulturní památky a artefakty. Bohužel jsou zapojené regiony považovány za méně atraktivní z pohledu kultury a doposud nevyužívají ke svému rozvoji plně potenciál průmyslové kultury.

Díky InduCultu2.0 dojde k oživení kulturního ducha dlouhodobě využívaných průmyslových oblastí ve střední Evropě. Společně s místními subjekty budeme znovu objevovat a rozvíjet pozitivní prvky průmyslových komunit u projektových partnerů.

Projektoví partneři se především věnují:

    • Propagaci a šíření myšlenky průmyslové kultury ve střední Evropě;
    • Posílení odlišné kultury průmyslových oblastí a využití místního potenciálu k rozvoji;
    • Posílení průmyslových regionů pomocí aktivace průkopnického ducha.

V rámci projektu jsou spojovány a dále využívány minulé, současné a budoucí kulturní a tvůrčí zdroje. 10 partnerů v 8 evropských zemích vytvořilo mezioborovou spolupráci, tím že spojilo muzea, průmyslové podniky, výzkumné organizace a kreativně smýšlející komunity.

Touto cestou se průmyslová kultura stane živým a dynamickým konceptem, který zrcadlí změny průmyslové ekonomiky a formuje kulturní sféru dotčených oblastí.

Projekt InduCult2.0 je realizován v rámci programu Interreg Central Europe a spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF). Projekt začal v létě roku 2016 a běží až do léta 2019. Více informací naleznete na www.inducult.eu.