This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy. Read more

InduCult 2.0

Projekt INTERREG "InduCult2.0" łączy regiony o wyraźnej przeszłości i teraźniejszości przemysłowej, położone poza terenem głównych aglomeracji w Europie Środkowej. W ostatnich latach wszystkie one przeszły głębokie procesy transformacji wynikające z automatyzacji, dostosowania do globalnych wzorców produkcji i otwierania rynków gospodarek uprzednio sterowanych przez państwo. Długotrwała przewaga gospodarcza produkcji przemysłowej spowodowała specyficzne „otoczenie kulturowe” na terytoriach partnerów projektu. Składa się ono z określonych umiejętności, postaw, tradycji oraz namacalnych pomników i artefaktów. Regiony te są jednak zazwyczaj postrzegane, jako z reguły mniej atrakcyjne pod względem kulturowym i nie wykorzystują istniejącej kultury przemysłowej w stosunku do ich pełnego potencjału rozwojowego.

InduCult2.0, chce na nowo odkryć i ożywić kulturę regionów o długoletnich tradycjach przemysłowych w Europie Środkowej.

Wraz z lokalnymi partnerami, partnerzy projektu ponownie odkrywają i rozwijają pozytywne elementy społeczności przemysłowych. W szczególności partnerzy projektu zamierzają:

  • Promować i ustanawiać ideę kultury przemysłowej w Europie Środkowej;

  • Wzmacniać wyrazistość kultury regionów przemysłowych i wykorzystać ją, jako współczynnik lokalizacji;

  • Wzmacniać pozycję regionów przemysłowych poprzez przywrócenie ich pionierskiego ducha.

W projekcie dawne, obecne i przyszłe zasoby kulturalne i twórcze związane z przemysłem są połączone w jednym silnym pakiecie. 10 partnerów w 8 krajach europejskich nawiązało współpracę międzysektorową, skupiając muzea, firmy, szkoły, instytuty badawcze i środowiska twórcze.

W ten sposób kultura przemysłowa staje się żywą i dynamiczną koncepcją odzwierciedlającą postępujące przekształcenia gospodarki przemysłowej i kształtującą sferę kulturową dotkniętych tym zjawiskiem społeczności.

Projekt InduCult2.0 jest realizowany w ramach programu Central Europe INTERREG B i współfinansowany przez EFRR. Realizacja projektu trwa od lata 2016 do lata 2019. Więcej informacji o projekcie na stronie www.inducult.eu.